۲۵, مهر ,۱۳۹۸

رفسنجان به عنوان شهر عاری از هپاتیت C انتخاب شد

رئیس شبکه هپاتیت کشور با تاکید برلزوم حذف هپاتیت C در ایران گفت: رفسنجان به عنوان شهر عاری از هپاتیت C انتخاب شد تا با همکاری […]