۲۵, مهر ,۱۳۹۸

اتفاقی نادر در تاریخ پزشکی مدرن ( درمان هپاتیت C)

  چرا درمان هپاتیت سی را علی رغم تمام چالشهای موجود باید یک اتفاق نادر در تاریخ پزشکی مدرن دانست؟ هپاتیت سی در قاب آمار : […]