کردستان (۹۷/۰۲/۲۰)

اراک (۹۷/۰۷/۱۸)

مشهد (۹۷/۰۸/۰۴-۹۷/۰۸/۰۲)

زاهدان (۹۶/۱۰/۰۷)

زنجان (۹۶/۱۲/۱۱-۹۶/۱۲/۱۰)

رشت (۹۷/۰۲/۰۶)

ساری(۹۶/۰۹/۲۳)

بندرعباس (۹۶/۰۸/۱۷)

مشهد (۹۶/۰۷/۲۷)

دیدار با خیرین سلامت کشور در مشهد

تهران (THC7)

همدان

شهرکرد

کیش

قم

آزمایشگاه مسعود

جلسه علمی و آموزشی امید در بابل

بابل

بیرجند

چابهار

شرکت نفت

کیش

مشهد

ساری

تهران

کاشان

بندرعباس

کرمان

بیمارستان نجمیه

گلستان

شیراز

تبریز

ساوه

تهران ۳ بهمن ۱۳۹۲

همدان