بیش ازیک و نیم میلیون ایرانی مبتلا به هپاتیت هستند