حضور رئیس شبکه هپاتیت ایران در دهمین جلسه کارگروه سلامت استان تهران