برگزاری سمینار یک روزه کبد چرب- جمعه 9 سفند ماه 1398