توضیحاتی درباره ویروس کرونا از زبان آقای دکتر سهراب پور