۲۲, خرداد ,۱۳۹۹

اثرات مبتنی بر شواهد فراورده های طبیعی و سنتی در بیماری های کبد- دکتر روجا رحیمی

۲۲, خرداد ,۱۳۹۹

ارزیابی بافت شناسی کبد چرب- تقسیم بندی جدید- دکتر رضا شاه سیاه

۱, اردیبهشت ,۱۳۹۹

COVID-19 and the Liver

COVID-19 and the Liver   فایل پاورپوینت – دکتر امیر انوشیروانی – کوید 19 و کبد
۸, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت- دکتر رمضانی

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۸, آبان ,۱۳۹۸

HCV Micro-Elimination Strategy- Dr Anushiravani

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۸, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت سی- دکتر مرآت

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۳, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت B- دکتر سهراب پور

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398