۸, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت- دکتر رمضانی

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۸, آبان ,۱۳۹۸

HCV Micro-Elimination Strategy- Dr Anushiravani

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۸, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت سی- دکتر مرآت

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398
۳, آبان ,۱۳۹۸

حذف هپاتیت B- دکتر سهراب پور

سمینار روز جهانی هپاتیت 3 مرداد 1398