بسمه تعالی

اساسنامه شبکه تحقیقات هپاتیت ایران


مقدمه


شبکه های تحقیقات علوم پزشکی در راستای توسعه مبتنی بر دانایی و به استناد بند ج ماده ۴۶ برنامه قانون چهارم توسعه دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نوسازی شیوه های مدیریت بخش پژوهش در علوم پزشکی و علوم مرتبط با آن منظور حل مشکلات مهم بهداشتی درمانی، با رویکرد کاهش بار بیماری و توسعه مرزهای دانش علوم پزشکی با مشارکت کلیه ذینفعان با تصویب شورای گسترش ایجاد می شود.

ماده ۱- تعریف شبکه


شبکه تحقیقات هپاتیت ایران، مجموعه ای مجازی از مراکز تحقیقاتی مصوب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی و سایر مراکز پژوهشی، خدماتی، صنعتی می باشند که با توجه به هم راستا بودن ماموریت خود در یک مجموعه گرد هم آمده اند.

ماده ۲- چشم انداز


شبکه تحقیقات علوم دارویی با زمینه سازی مشارکت علمی فعال محققان کشور در سطح ملی و بین المللی از طریق بسترسازی، تولید، ارتقا و توسعه دانش و مهارت، همچنین ساماندهی پژوهش های علوم دارویی کشور در راستای تامین حفظ و ارتقای سلامت جامعه تلاش می نماید. این شبکه خواهان دستیابی نظام تحقیقات علوم دارویی کشور به جایگاه مطلوب، رشد تولید ناخالص ملی، افزایش سهم کشور در بازارهای جهانی و دستیابی به خودکفایی نسبی است.

ماده ۳- رسالت


ساماندهی، هدفمند کردن، توانمندسازی تحقیقات و فناوری های کلان در حوزه علوم پزشکی به منظور تولید علم و پاسخگویی به نیاز کاربران و گیرندگان خدمات در جهت ارتقاء سلامت جامعه و تندرستی و دستیابی به اهداف مورد نظر است.

ماده ۴- اهداف


۱-۴- تهیه بانک اطلاعات
۲-۴- توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط
۳-۴- تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه و اجرای آن با هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین مراکز تحقیقاتی عضو به طوریکه همواره حداقل دارای یک طرح تحقیقاتی کلان بوده و حداقل ۵۰ درصد مراکز تحقیقاتی عضو پیوسته در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
۴-۴- ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی در بین محققین و ذینفعان
۵-۴- ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو
۶-۴- ظرفیت سازی
۷-۴- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی
۸-۴- ارتقای زمینه استفاده از نتایج تحقیقات

ماده ۴- اهداف


۱-۴- تهیه بانک اطلاعات
۲-۴- توسعه کمی و کیفی تحقیقات مرتبط
۳-۴- تعیین اولویت های تحقیقاتی ملی و کلان در راستای ماموریت شبکه و اجرای آن با هماهنگی و همگرا نمودن تحقیقات بین مراکز تحقیقاتی عضو به طوریکه همواره حداقل دارای یک طرح تحقیقاتی کلان بوده و حداقل ۵۰ درصد مراکز تحقیقاتی عضو پیوسته در اجرای آن مشارکت داشته باشند.
۴-۴- ایجاد و تقویت روحیه کار گروهی در بین محققین و ذینفعان
۵-۴- ارتقاء سطح کمی و کیفی تحقیقات با توجه به استفاده بهینه و آسان از اطلاعات، منابع، امکانات، تجهیزات موجود در مراکز تحقیقاتی عضو
۶-۴- ظرفیت سازی
۷-۴- توسعه ارتباطات داخلی و خارجی
۸-۴- ارتقای زمینه استفاده از نتایج تحقیقات

ماده ۵- وظایف شبکه


۱-۵- تلاش در جهت عضو گیری فعال و اندیشیدن تمهیداتی جهت مشارکت تمامی ذینعان اعم از حقوقی و حقیقی
۲-۵- رصد علمی وضع موجود بر اساس نقشه جامع علمی کشور و تعیین فاصله علمی ایران از وضع مطلوب
۳-۵- تعیین ماموریت هر مرکز تحقیقاتی عضو با مشارکت خود آنها
۴-۵- پیش بینی اختصاص بودجه هر مرکز با توجه به ماموریت مربوطه و عملکرد آن
۵-۵- هدایت و نظارت بر انجام مهمترین تحقیقات بر اساس لیست اولویت های تحقیقاتی که شبکه استخراج نموده است.
۶-۵- تعیین اولویت های تحقیقاتی در حیطه مورد فعالیت به عنوان راهنمای محققین و دانشجویان
۷-۵- اقدام جهت برقراری سیستم فناوری اطلاعات قوی به منظور ارتباط اعضا و بهره برداری آنان از اطلاعات
۸-۵- برگزاری انتخابات ایجاد و توسعه بانک های اطلاعات اعضا، تجهیزات پزشکی، طرح ها
۹-۵- مقالات، کتب، مجلات و ....
۱۰-۵- کمک و همکاری در تهیه دستورالعمل های استاندارد پیشگیری، تشخیص و درمان در حیطه تخصص مربوطه
۱۱-۵- تدوین آیین نامه های داخلی در راستای پیشبرد اهداف
۱۲-۵- تمهیداتی جهت جذب بودجه از فرصت های موجود
۱۳-۵- جلب همکاری های درون بخشی و برون بخشی

ماده ۶- ارکان


۱-۶- هیات موسس
هیات موسس متشکل از ۵ تا ۷ نماینده از مراکز تحقیقاتی گوارش و عفونی و...، ۱ تا ۲ نفر نماینده از معاونت های ذیربط وزارت بهداشت و افراد ذیصلاح حقوقی متقاضی ایجاد شبکه می باشند که توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تایید می شوند.
۱-۱-۶- وظایف
۱-۱-۱-۶ تدوین اساسنامه
۲-۱-۱-۶- عضوگیری از بین واحدهای تحقیقاتی دولتی، خصوصی و سایر مراکز پژوهشی، آموزشی، خدماتی، صنعتی مصوب نهادهای ذیصلاح و افراد حقیقی
۳-۱-۱-۶- برگزاری اولین نشست مجمع عمومی حداکثر سه ماه پس از گسب موافقت اولیه از معاونت تحقیقات و فن آوری

۲-۶- مجمع عمومی
- نمایندگان حداقل ۱۱ واحد و موسسه عضو که حداقل دو سوم آنها بایستی از اعضای حقوقی بوده، می باشند که جلسات آن حداقل سالی یک بار با حضور معاون تحقیقات و فناوری یا نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل و رسمیت می یابد.
- اداره شبکه ها باید به صورت دموکراسی و ایجاد کرسی های آزاد اندیشی و بحث های علمی و پرهیز از تبدیل شبکه ها به ساختاری سازمانی و بوروکراتیک باشد.
- فراهم نمودن امکان استفاده از توان تمامی اعضای هیات علمی، اعضای بورد و هیات های ممتحنه، انجمن های علمی و کمیته های مشورتی گشوری و همه ذینفعان مربوطه، در این راستا بایستی طوری برنامه ریزی کرد که رغبت به عضویت در شبکه بسیار بالا و رو به فزونی باشد.
۱-۲-۶- وظایف
۱-۱-۲-۶- انتخاب اعضای شورای راهبردی
۲-۱-۲-۶ دریافت پیشنهادات، تصویب برنامه های راهبردی و آیین نامه های داخلی و تغییرات مربوط به آنها
۳-۱-۲-۶-استماع گزارش عملکرد شبکه و تصویب برنامه های سال آینده
۴-۱-۲-۶- تدوین و تصویب سیاست های کلان شبکه با توجه به رسالت آن

۳-۶- شورای راهبردی
متشکل از نماینده ۱۲ مرکز تحقیقاتی، ۱ از نماینده انتقال خون، ۱ نماینده از انجمن گوارش و کبد، ۱ نماینده از گروه ایدز و هپاتیت انستیتو پاستور، ۱ نماینده از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ۱ نماینده از آزمایشگاه ویروس شناسی کیوان خواهد بود.
۱-۳-۶- وظایف
۱-۱-۳-۶- تهیه و تدوین برنامه استراتژیک
۲-۱-۳-۶- تعیین اولویت ها
۳-۱-۳-۶- تعیین زیر ساخت های لازم جهت پیشبرد اهداف شبکه
۴-۱-۳-۶- تدوین سیاست های تامین و جذب منابع مالی و اداری (داخلی و خارجی) در راستای خوداتکایی
۵-۱-۳-۶- نظارت بر تکمیل و به روز کردن ورود اطلاعات به بانک های اطلاعاتی مورد نیاز شبکه
۶-۱-۳-۶- انتخاب و پیشنهاد رئیس شبکه
۷-۱-۳-۶- نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله به رئیس شبکه
۸-۱-۳-۶- تدوین آیین نامه های داخلی
۹-۱-۳-۶- انتخاب اعضای شورای پژوهشی – آموزشی
۱۰-۱-۳-۶- بررسی و تصویب عضویت متقاضیان

۴-۶- رئیس شبکه
بالاترین مقام اجرائی شبکه بوده که به مدت دو سال با پیشنهاد شورای راهبردی و تایید معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، توسط مقام عالی وزارت منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است. رئیس شبکه، رئیس شورای راهبردی و مسئول اجرای مصوبات مجمع عمومی می باشد.
۱-۴-۶- وظایف
۱-۱-۴-۶- مدیریت و نظارت بر انجام کلیه امور شبکه طبق مفاد اساسنامه و مصوبات شورای راهبردی
۲-۱-۴-۶- تهیه و تنظیم گزارش عملکرد علمی، اجرایی و مالی سالیانه و ارائه به شورای راهبردی،مجمع عمومی و معاونت تحقیقات و فناوری
۳-۱-۴-۶- ارائه گزارش عملکرد شبکه به معاونت تحقیقات و فناوری و مقام عالی وزارت
۴-۱-۴-۶- برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت جذب منابع از محل انجام طرح های تحقیقاتی کلان، کمک ها، هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی در چارچوب آئین نامه های مالی و معاملاتی دانشگاهها، مراکز و موسسات
۵-۱-۴-۶- عقد قرارداد به نمایندگی از شبکه با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه قوانین موجود
۶-۱-۴-۶- انتصاب دبیر شبکه و تعیین محل دبیرخانه

۵-۶- شورای پژوهشی – آموزشی
متشکل از حداقل ۵ نفر از اعضای شبکه بوده که به پیشنهاد شورای راهبردی و حکم رئیس شبکه به مدت ۲ سال منصوب می شوند.
۱-۵-۶- وظایف
۱-۱-۵-۶- بررسی و تصویب طرحهای تحقیقاتی، دوره ها و کارگاههای آموزشی و سایر فعالیت های مرتبط بر اساس اولویت ها
۲-۱-۵-۶- نظارت و ارزیابی طرحهای مصوب از طریق انتخاب ناظر

۶-۶- اعضای شبکه
اعضای شبکه شامل موسسات تحقیقاتی /آموزشی/خدماتی/ صنعتی و سیاستگذاری است که در ارتباط با ماموریت های شبکه انجام وظیفه می نمایند.
۱-۶-۶- وظایف
۱-۱-۶-۶- حضور در جلسات
۲-۱-۶-۶- مشارکت در تامین منابع شبکه
۳-۱-۵-۶- انجام فعالیت هایی که توسط شبکه تامین می گردد.

ماده ۷ – محل دبیرخانه شبکه


دبیرخانه هر شبکه با نظر رئیس شبکه، ترجیحا در محل استقرار رئیس و یا در یکی از واحدهای عضو شکل می گیرد و مسئول پیگیری کلیه امور اجرائی شبکه می باشد.

ماده ۸ – نظارت و ارزشیابی


۱-۸- ارزشیابی شبکه های تحقیقاتی به صورت سالانه و بر اساس دستورالعمل های معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. ۲-۸- عملکرد شبکه ها هر ساله مورد ارزشیابی قرار گرفته و چنانکه شبکه ای در طی ۲ سال متوالی از روند رو به رشد مورد انتظار برخوردار نباشد، ابتدا حمایت مالی قطع و در گام های بعدی نسبت به انحلال شبکه اقدام می شود. ۳-۸- به منظور ارج نهادن به فعالیت شبکه هایی که از امتیاز بالاتری برخوردارند بعد از ارزشیابی به نحو مقتضی مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

ماده ۹ – منابع مالی شبکه


منابع مالی شبکه می تواند از بودجه واحدها و سازمان های عضو شبکه، اعتبارات تخصیصی معاونت تحقیقات و فناوری، کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی، درآمدهای حاصله از خدمات شبکه طبق ضوابط قانونی و جذب گرانتهای داخلی و خارجی تامین می گردد.
این دستور العمل در ۹ ماده در تاریخ شورای گسترش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسید