شبکه هپاتیت ایران به عنوان مرجع ارایه اطلاعات مستند و علمی و طرف مشورت وزارت بهداشت در تمام موضوعات مربوط به هپاتیت در کشور عزیزمان، مسؤولیت هماهنگی امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی مبارزه با هپاتیت و سایر بیماریهای کبدی در کشور را بر عهده دارد.

رییس شبکه هپاتیت ایران منتخب شورای راهبردی هپاتیت ایران است که متشکل از حدود 15 نفر از محققین نام آور سرتاسر کشور در عرصه هپاتیت است. حکم رییس شبکه هپاتیت توسط معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و برای یک دوره دوساله به ریاست شبکه ابلاغ می شود. این شبکه کلّیه فعالیت های خود را در هماهنگی با اداره هپاتیت که یکی از اداره های مدیریت مبارزه با بیماریهای واگیر وزارت بهداشت (ذیل معاونت بهداشتی وزیر) است انجام می دهد و رییس اداره هپاتیت وزارت بهداشت عضو اصلی اتاق فکر شبکه هپاتیت و نیز عضو اصلی کمیته اجرایی شبکه هپاتیت ایران است.

با سپاس فراوان
دکتر امیرعلی سهراب پور
رییس شبکه هپاتیت ایران
18 مردادماه 1398