گزارشی از فعالیت های انجمن علمی علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی بم جهت برگزاری کمپین nohep