برگزاری کمپین اطلاع رسانی هپاتیت به مدت ۱۰ روز در شهرستان سیرجان

کمپین جهانی اطلاع رسانی هپاتیت، به مدت ۱۰ روز در فروردین ماه ۹۷ در شهرستان سیرجان برگزار گردید.
برگزاری این کمپین ۱۰ روزه که به همت انجمن های علمی دانشجویی علوم آزمایشگاهی، پرستاری، هوشبری، مهندسی بهداشت محیط و بهداشت عمومی بود، با حمایت شبکه هپاتیت ایران و معاونت های آموزشی، فرهنگی، توسعه،بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی سیرجان همراه بود.

دانشجویان این دانشکده به همراه مسئولین دانشکده، تصمیمی جدی را برای همکاری جهت ریشه کنی و کنترل هپاتیت تا سال ۱۴۱۰ و همگام با برنامه های جامع کشور، اتخاذ نموده اند.فاز اول اجرایی این کمپین از تاریخ ۲۷ فروردین ماه لغایت ۵ اردیبهشت ماه برگزار گردید که در این فاز، هدف اصلی دانشجویان اطلاع رسانی هپاتیت در نقاط مختلف شهر (۱۲ کمپ در نقاط مختلف) بوده که با استقبال عموم مواجه گردید.

همچنین دانشجویان در طی این ده روز، به شناسایی افراد دارای فاکتورهای خطر پرداخته که افراد پس از شناسایی، در طی فاز دوم اجرایی کمپین، جهت انجام آزمایش و طی کردن مراحل درمانی، به مراکز مربوطه ارجاع داده خواهند شد.

معاونت های درمان و توسعه و منابع دانشکده، در جهت تقبل هزینه های آزمایش و درمان و واکسیناسیون افراد، آمادگی خود را اعلام نموده اند.

برگزاری جلسه هماهنگی اجرای کمپین جهانی نوهپ در شهرستان سیرجان (در مکان معاونت آموزشی دانشکده، به همت انجمن های علمی دانشجویی دانشکده، ۱۳۹۷/۱/۲۲)