عوامل اجرایی شبکه

دکتر امیرعلی سهراب پور

رئیس شبکه هپاتیت ایران


فوق تخصص گوارش و کبد
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر امیر انوشیروانی

دبیر علمی شبکه هپاتیت ایران


فوق تخصص گوارش و کبد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

منصور عرب

دبیر اجرایی شبکه هپاتیت ایران


کارشناس ارشد ایمونولوژی