شعار سال ۹۳

شبکه آزمایشگاهي کشور، نظام مشترك بین واحدهاي آزمایشگاهی -پژوهشی صنعتی است و مأموریت آن ایجاد بستر مناسب جهت ارائه خدمات مطلوب آزمایشگاهی از طریق بهبود وضعیت و اطلاع رسانی تجهیزات، امکانات و تخصص هاي موجود در هر آزمایشگاه، آگاهی ازمراحل پژوهش و یا خدمات در حال اجرا و همچنین ارزیابی و رتبه بندي آزمایشگاههاي عضو شبکه بر اساس توانمنديهاي دستگاهی وتخصصی خواهد بود.

این شبکه در پاسخ به نیاز ساماندهی و ارتقاي کیفیت خدمات آزمایشگاهی کشوریست و با مشارکت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی مختلف در سطح کشور ایجاد میشود.

۱-    اهداف شبکه آزمایشگاهی کشور

–         تلاش در جهت توسعه زیر ساخت هاي آزمایشگاهی به موازات توسعه فناوريهاي صنعتی و تجهیزات

–         تقویت زیر ساختها و هماهنگی استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی بهینه در سطح منطقه ای، ناحیه اي، ملی و بین المللی

–         توسعه و تجهیز هدفمند برنامه محورآزمایشگاهی کشور

–         ایجاد بستر مناسب براي دسترسی آسان کاربران، دانش پژوهان و مراکزعلمی- صنعتی (به خدمات مطمئن و دقیق آزمایشگاهی)

–         ایجاد فضای رقابتی در زمینه ارائه خدمات مطلوب آزمایشگاهی به متقاضیان

–         گسترش همکاريهاي علمی– فناوري در سطح منطقه ای، ناحیه ای، ملی و بین المللی در زمینه دستیابی به برنامه هاي کلان آزمایشگاهی کشور

–         ارتقاي اصول و استانداردهاي آزمایشگاهی و زیست ایمنی در آزمایشگاهها

–         پرهیز از سرمایه گذاريهاي موازي و غیر بهره ور

۲-   مأموریت

شبکه آزمایشگاهی کشور داراي مأموریت هاي متعددي بوده که تعدادي ازمهمترین آنها در زیر آورده شده است:

–         تدوین سیاستها، راهبردها و برنامه هاي شبکه و ارائه به ستاد جهت تصویب

–         راه اندازي و مدیریت سامانه شبکه آزمایشگاهی کشور

–         کمک به ارتقاي توانمنديهاي علمی و فنی آزمایشگاهها و ارائه خدمات فراگیر، دقیق، آسان و با حداقل هزینه ممکن

–         ارزیابی و رتبه بندي آزمایشگاه هاي عضو در سه سطح معمولی، پیشرفته و مرجع

–         ارزیابی و رتبه بندي سالیانه آزمایشگاهها با تأکید ویژه بر شاخص هاي عملکرد و ارائه خدمات

۳-  راهبردهاي اجرایی

–         به کارگیري سیاستها و راهبردهاي انگیزشی براي ایجاد فضاي رقابتی در جهت بهبود و ارتقاي وضعیت آزمایشگاهها

–         حمایت از آزمایشگاههاي عضو شبکه بر اساس کارآمدي و مأموریتها

–         فراهم سازي بسترهاي لازم به منظور ارائه بهتر خدمات آزمایشگاهی براي متقاضیان

–         افزایش ضریب تأثیر “خدمات برون سازمانی” و توجه ویژه به اصل ” رضایتمندي مشتري” در رتبه بندي آزمایشگاهها

–         برگزاري دوره هاي آموزشی تکمیلی و بازآموزي

–         تسهیل دستیابی کاربران به خدمات مورد نیاز از طریق اطلاع رسانی کافی در محیط مجازي و ایجاد سامانه شبکه آزمایشگاهی کشور

–         شاخص نمودن آزمایشگاههاي مرجع از دیدگاه کارکرد و توانمندي ارائه خدمات

–         مدیریت یکپارچه پروژه ها واستانداردهاي آزمایشگاهی و پرهیز از سرمایه گذاري هاي موازي و غیر بهره ور

۴-   مزایاي عضویت در شبکه آزمایشگاهی کشور

–         برگزاری و شرکت در دوره‌های آموزشی و آموزش نیروی انسانی؛

–         خرید دستگاه‌ها آزمایشگاهی داخلی و خارجی؛

–         پیاده‌ سازی سامانه نرم‌افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی.

–         ارائه خدمات خاص به مشتریان – شاخص شدن آزمایشگاهها به عنوان مرکز اصلی صنعتی، پژوهشگران و دانشگاهیان

–         تهیه مواد اولیه آزمایشگاه های کشور

–         آسان شدن دریافت مجوزهاي لازم از طریق عضویت در شبکه

–         دریافت اعتبارات حمایتی بر اساس عملکرد و ارائه خدمات

–         دریافت تأییدیه (نمونه ای از پزشکان دیگر)

–         بهره مندي از حمایت هاي حقوقی و پشتیبانی شبکه و ستاد توسعه ي فناوري

–         ارتقاي قابلیتها و توانمندي هاي آزمایشگاهها در نتیجه ي تعاملات و همکاريهاي ملی و بین المللی

۵-   شرایط و نحوه عضویت درشبکه

آزمایشگاههاي متقاضی پس از اطمینان از دارا بودن شاخص هاي لازم براي عضویت، فیلدهای درخواست عضویت را تکمیل کرده و به همراه مدارك مورد نیاز به شبکه تحویل میدهند. درخواست ها توسط کار گروه شبکه آزمایشگاهی کشور بررسی میشود و تأیید عضویت و کد شبکه به آزمایشگاههاي عضو داده میشود.