خانه
 كنفرانس ” تازه هاي هپاتيت B و C مزمن”  در تاريخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۱توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مازندران برگزار خواهد شد. هدف از برگزاري اين همايش ارائه آخرين دستاوردها و پژوهش هاي انجام شده در زمينه هپاتيت B و C مزمن مي باشد. بديهي است مشاركت گسترده و فعال دست اندركاران سيستم بهداشت و درمان در تحقق اهداف تعيين شده موثر و ارزشمند خواهد بود.
امتياز بازآموزي همايش
اين همايش داراي امتياز بازآموزي براي پزشكان، كارشناسان ارشد و كارشناسان رشته هاي پرستاري، مامايي و پيراپزشكي مي باشد.شركت كنندگان (بدون ارائه مقاله) مي توانند با مراجعه به سايت آموزش مداوم http://www.ircme.ir پس از انجام ثبت نام، هزينه شركت در همايش را به صورت آنلاين پرداخت نمايند.
تصاویر
اسلایدها
کتابچه