اهداف

  • تلاش در جهت ارتقاء سلامت جامعه و کاهش بار بیماری های کبدی
  • تلاش در جهت استقرار سیستم های ثبت اطلاعات بیماران
  • تلاش در جهت انجام مطالعات چند مرکزی
  • حمایت از پیشبرد و پیشرفت مطالعه، تحقیق و تبادل دانش آکادمیک در زمینه بیماری های کبدی
  • کمک های علمی و حمایت  های لازم به محققین بیماری های کبدی
  • فراهم آوردن امکانات جهانی و پرهیز از انجام فعالیت های موازی برای کارهای گروهی
  • تلاش در جهت ثبت مراکز تشخیصی و معرفی خدمات ایشان به جامعه پزشکی
  • برنامه ریزی برای ایجاد پایگاهی برای ثبت نام دانشمندان و پروژه های تحقیقاتی