جناب آقای دکتر سید مؤید علویان

جناب آقای دکتر سید مؤید علویان

استاد و رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی

جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی

استاد و رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

جناب آقای دکتر فریبرز منصور قناعی

جناب آقای دکتر فریبرز منصور قناعی

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

جناب آقای دکتر محمدحسین صومی

جناب آقای دکتر محمدحسین صومی

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مرکز تحقیقات بیماریهای گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

جناب آقای دکتر مهدی صابری فیروزی

جناب آقای دکتر مهدی صابری فیروزی

پژوهشکده گوارش و کبد تهران

پژوهشکده گوارش و کبد تهران

جناب آقای دکتر بابک صیاد

جناب آقای دکتر بابک صیاد

مرکز تحقیقات بیماریهای کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دکتر بهروز عطایی

دکتر بهروز عطایی

مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

مرکز تحقیقات عفونی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

جناب آقای دکتر مصطفی علوی مقدم

جناب آقای دکتر مصطفی علوی مقدم

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حسین کیوانی

دکتر حسین کیوانی

رئیس آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان

آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی کیوان