بابل

کنفرانس (وبینار) “تازه های بیماری هپاتیت B,C

چهارشنبه: ۲۹/۱۰/۱۳۹۵

دبیر علمی: دکترحسن طاهری

ساعت عنوان سخنراني نام و نام خانوادگي سخنران تخصص سخنران
۲۰/۸-۸ تلاوت آیاتی ازکلام ال …مجید -سرودملی
۳۰/۸-۲۰/۸ بیان اهداف ووضعیت بیماری هپاتیت Cودرکشور دکترحسن اشرفیان امیری متخصص داخلی معاون محترم بهداشتی دانشگاه
۵۰/۸-۳۰/۸ اپیدمیولوژی هپاتیت  Cو B دکترسید موید علویان استاد وفوق تخصص بیماری گوارش و کبد

عضو هیات علمی د ع پ بقیه ا…

۱۰/۹-۵۰/۸ تشخیص هپاتیت های ویروسی : سرولوژی تا مولکولی دکترحیدرشرفی دکترای هپاتولوژی مولکولی

معاون پژوهشی شبکه هپاتیت ایران

۳۰/۹-۱۰/۹ پیشگیری از هپاتیت Cو B دکتر مهرداد کاشی فرد دانشیار وفوق تخصص بیماری گوارش و کبد

عضو هیات علمی د ع پ بابل

۵۰/۹-۳۰/۹ هپاتیت Cو B، چه کسانی باید درمان شوند؟ دکتر فرهنگ بابا محمودی استاد ومتخصص بیماریهای عفونی

عضو هیات علمی د ع پ مازندران

۳۰/۱۰-۵۰/۹ استراحت وپذیرایی
۵۰/۱۰-۳۰/۱۰ درمان هپاتیت B دکتر بیتا بهنوا متخصص بیماریهای عفونی عضو هیات علمی د ع پ بقیه ا…
۱۰/۱۱-۵۰/۱۰ درمان هپاتیتC دکترسید موید علویان استادوفوق تخصص بیماری گوارش و کبد

عضو هیات علمی د ع پ بقیه ا…

۳۰/۱۱-۱۰/۱۱ درمان هپاتیت Cو B در بیماران خاص دکتر محمد رضا حسنجانی روشن استاد و متخصص عفونی

عضو هیات علمی د ع پ بابل

۳۰/۱۲-۳۰/۱۱ پانل هپاتیت دکترسید موید علویان- دکترحسن طاهری- دکتر مهرداد کاشی فرد- دکتر بیتا بهنوا- دکتر محمد رضا حسنجانی روشن-دکترجواد شکری-دکتر محمدتقی حمیدیان- دکتر فرهنگ بابا محمودی-دکترمحمود صادقی-دکتررحیم سوادکوهی اساتید و متخصصین عفونی