جناب آقای دکتر سیدمؤید علویان (رئیس شبکه هپاتیت ایران)

جناب آقای دکتر حیدر شرفی (دبیر شبکه هپاتیت ایران)

جناب آقای دکتر پیمان ادیبی

جناب آقای دکتر محمدرضا آقاصادقی

جناب آقای دکتر حسین پوستچی

جناب آقای دکتر منوچهر خوش باطن

سرکار خانم دکتر شهناز سالی

جناب آقای دکتر علی اکبر شایسته

جناب آقای دکتر محمدحسین صومی

جناب آقای دکتر عبدالصمد غروی

جناب آقای دکتر محمدرضا فتاحی

جناب آقای دکتر مهدی صابری فیروزی

جناب آقای دکتر منصورقناعی

جناب آقای دکتر حسین کیوانی

سرکار خانم دکتر لادن گشایشی

جناب آقای دکتر شاهین مرآت

جناب آقای دکتر مسعود مردانی

جناب آقای دکتر ایرج ملکی

جناب آقای دکتر محمد میناکاری