نوشته های alavian

دکترکامران باقری لنکرانی

استان: فارس شهرستان: شیراز آدرس: خیابان زند – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده پزشکی – ساختمان شماره ۲ – طبقه پنجم – مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت – صندوق پستی ۱۸۷۷ – ۱۷۳۴۵- دکتر کامران باقری لنکرانی تلفن: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶ فکس: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶

استان: فارس شهرستان: شیراز آدرس: خیابان زند – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده پزشکی – ساختمان شماره ۲ – طبقه پنجم – مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت – صندوق پستی ۱۸۷۷ – ۱۷۳۴۵- دکتر کامران باقری لنکرانی تلفن: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶ فکس: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶

استان: فارس شهرستان: شیراز آدرس: خیابان زند – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – دانشکده پزشکی – ساختمان شماره ۲ – طبقه پنجم – مرکز تحقیقات سیاست گذاری سلامت – صندوق پستی ۱۸۷۷ – ۱۷۳۴۵- دکتر کامران باقری لنکرانی تلفن: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶ فکس: ۳۲۳۰۹۶۱۵-۰۷۱ داخلی ۱۱۶

دکتر محمدجواد دهقان نیری

استان: خراسان رضوی شهرستان: مشهد آدرس: میدان امام رضا – فلکه بیمارستان امام رضا – ابتدای خیابان ابن سینا – ساختمان پزشکان ابن سینا – طبقه چهارم – مطب دکتر محمد جواد دهقان نیری تلفن: ۳۸۵۹۷۹۹۹-۰۵۱ فکس: