مرکز گوارش و کبد – هپاتیت

مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رئیس مرکز:

آدرس: خرم آباد- کیلومتر ۳ جاده خرم آباد بروجرد- مجتمع پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان- معاونت تحقیقات- مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد

تلفن: ۰۶۶۱-۶۲۰۰۱۷۲

فکس: ۰۶۶۱-۶۲۰۰۱۷۳

مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رئیس مرکز: دکتر بابک صیاد

آدرس: کرمانشاه- سرخه لیژه- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی امام رضا(ع)- سطح سوم- مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

تلفن: ۰۸۳۱-۴۲۷۶۳۴۲

فکس:

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان

رئیس مرکز:دکتر فریبرز منصور قناعی

آدرس:رشت- بلوار سردارجنگل- فلکه رازي – مرکز آموزشی درمانی رازي- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گیلان- کدپستی ۴۱۴۴۸۹۵۶۵۵

تلفن:۰۱۳۱-۵۵۳۵۱۱۶

فکس:۰۱۳۱-۵۵۳۴۹۵۱

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان

رئیس مرکز:دکتر شهريار سمناني

آدرس:گرگان- خیابان ۵ آذر- كوچه آذر چهارم- پلی کلینیک شهید بنوی- طبقه سوم- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی گلستان- کدپستی ۴۹۱۷۷۶۵۱۸۱

تلفن:۰۱۷۱-۲۲۴۰۸۳۵

فکس:۰۱۷۱-۲۲۶۹۲۱۰

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رئیس مرکز:دکتر فرشاد شيخ اسماعيلي

آدرس:کردستان- سنندج- خیابان آبیدر- ستاد مرکز دانشگاه علوم پزشکی کردستان- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کدپستی ۶۶۱۸۶۳۴۶۸۳

تلفن:۰۸۷۱-۳۲۴۷۸۵۵

فکس:۰۸۷۱-۳۲۴۷۸۵۵

مرکز تحقیقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس مرکز:دکتر محمد رضا فتاحي

آدرس:شیراز- خیابان شيراز – انتهاي خیابان زند- بيمارستان نمازي- مرکز تحقیقات گوارش وکبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن:۰۷۱۱-۶۴۷۴۲۶۳

فکس:۰۷۱۱-۶۴۷۴۲۶۳

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس مرکز:دکتر محمدرضا زالي

آدرس:تهران- ولنجک- خیابان پروانه -بيمارستان طالقاني- طبقه هفتم- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- کدپستی ۱۹۸۵۷۱۱۱۵۱

تلفن:۰۲۱-۲۲۴۳۲۵۱۵

فکس:۰۲۱-۲۲۴۳۲۵۱۴

مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس مرکز:دکتر محمدحسین صومي

آدرس:تبریز- خیابان آزادی- خیابان گلگشت- بیمارستان آموزشي و درماني امام رضا- طبقه اول- جنب آزمایشگاه- مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز- کدپستی ۵۱۶۶۶۱۴۷۵۶

تلفن:۰۴۱۱-۳۳۶۷۴۷۳

فکس:۰۴۱۱-۳۳۶۷۴۹۹