مرکز عفونی

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی یزد

رئیس مرکز:دکتر جمشید آیت الهی

آدرس:یزد- صفائیه- بلوار شهید قندی- بیمارستان شهید صدوقی- کلینیک تخصصی بقائی پور- طبقه دوم- مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی یزد- کدپستی ۸۹۱۵۸۸۷۸۵۷

تلفن:۰۳۵۱-۸۲۲۹۲۰۰

فکس:۰۳۵۱-۸۲۲۴۱۰۰

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رئیس مرکز:دکتر رقیه گلشا

آدرس:گرگان- خیابان ۵ آذر- بیمارستان ۵ آذر- طبقه فوقانی بخش رادیوتراپی- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تلفن:۰۱۷۱-۲۳۴۱۲۸۰

فکس:۰۱۷۱-۲۳۶۹۲۱۰

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رئیس مرکز:دکتر محمدرضا افلاطونیان

آدرس:کرمان- چهار راه طهماسب آباد – ابتداي بلوار جهاد – ابتداي خیابان ابن سينا – معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشکی كرمان – مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی کرمان

تلفن:۰۳۴۱-۲۲۶۴۲۲۵

مرکز تحقیقات علوم پایه در بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس:دکتر پاکشیر

آدرس:شیراز- بلوار کریم خان زند- دانشكده پزشكي- بخش قارچ و انگل – مرکز تحقیقات علوم پایه در بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن:۰۷۱۱-۲۳۰۵۸۸۶

مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

رئیس مرکز:دکترداود  يادگاري

آدرس:تهران- بزرگراه شهیدچمران- خیابان یمن- خیابان شهید اعرابی- جنب بیمارستان طالقانی-دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده پزشکی – طبقه هفتم – مرکز تحقیقات عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

تلفن:۰۲۱-۲۲۴۳۹۹۶۳

فکس:۰۲۱-۲۲۴۳۹۹۶۴

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

رئیس مرکز:دکتر ملیحه متانت

آدرس:زاهدان- خیابان شريعتي – بيمارستان بوعلي – مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

تلفن:۰۵۴۱- ۳۲۲۹۷۹۲

مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رئیس مرکز:دکتر بهروز نقيلي

آدرس:تبریز- خیابان آزادي- بيمارستان سينا- مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

تلفن:۰۴۱۱-۵۴۲۸۵۹۵

فکس:۰۴۱۱-۳۳۷۵۴۱۱

مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

رئیس مرکز:دکتر كتايون وحدت

آدرس:بوشهر- خیابان امام خميني- نبش كوچه بوستان  ۱۹- مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس – كد پستي ۷۵۱۴۷۶۳۴۴۸

تلفن:۰۷۷۱-۲۵۴۱۸۲۸

فکس:۰۷۷۱-۲۵۴۱۸۲۸