مرکز سلولی و مولکولی

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رئیس مرکز:دکتر محمد محمدزاده

آدرس:سبزوار- دانشگاه علوم پزشکی سبزوار- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

تلفن:۰۵۷۱-۴۴۴۶۰۷۰

فکس:۰۵۷۱-۴۴۴۶۰۷۰

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

رئیس مرکز:دکتر حسن شاهی

آدرس:رفسنجان- بلوار حضرت علی ابن ابیطالب (ع)- سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

تلفن:۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۳۸

فکس:۰۳۹۱-۸۲۲۰۰۷۱

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رشت

رئیس مرکز:دکتر بهرام سلطانی تهرانی

آدرس:رشت- کیلومتر ۱۰ جاده تهران- مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان- دانشکده پزشکی- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی رشت- کدپستی ۴۱۹۹۶۱۳۷۶۹

تلفن:۰۱۳۱-۶۶۹۰۹۲۱

فکس:۰۱۳۱-۶۶۹۰۰۳۶

مرکز تحقیقات پزشکی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

رئیس مرکز:دکتر مجید شهبازی

آدرس:گرگان- بلوار جانبازان- بیمارستان طالقاتی- مرکز تحقیقات پزشکی سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی گرگان

تلفن:۰۱۷۱-۲۳۵۱۷۳۵

فکس:۰۱۷۱-۲۳۵۱۷۳۵

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی گراش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

رئیس مرکز:دکتر علی یارپیروزی

آدرس:شیراز- دانشگاه علوم پزشکی شیراز- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی گراش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تلفن:۰۷۸۲-۲۲۲۸۱۰۵

فکس:۰۷۸۲-۲۲۲۶۶۳۳

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

رئیس مرکز:دکتر رضا محمودی

آدرس:یاسوج- خیابان شهید جلیل-جنب بیمارستان امام سجاد-دانشگاه علوم پزشکی یاسوج- مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تلفن:

مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان

رئیس مرکز:دكتر محمد تقي گودرزي

آدرس:همدان- چهارراه پژوهش- بلوار شهید فهمیده- مجتمع دانشگاه علوم پزشكي همدان- مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی همدان

تلفن:۰۸۱-۳۸۲۵۳۳۴۱

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ساری

رئیس مرکز:دکتر علیرضا رفیعی

آدرس:ساری- کيلو متر ۱۷ جاده دریا – مجتمع دانشگاهي دانشگاهی پیامبر اعظم(ص)- دانشكده پزشكي – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی ساری- کدپستی ۴۸۴۷۱۹۱۹۷۱

تلفن:۰۱۵۱-۳۵۴۳۶۱۴

فکس:۰۱۵۱-۳۵۴۳۶۱۴

مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

رئیس مرکز:دکتر رمضانی زاده

آدرس:کردستان- سنندج- خیابان آبیدر- ستاد مرکز دانشگاه علوم پزشکی کردستان- مرکز تحقیقات سلولی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- کدپستی ۶۶۱۸۶۳۴۶۸۳

تلفن:۰۸۷۱-۶۱۳۱۳۷۶

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

رئیس مرکز:دکتر تقی ناصر پور

آدرس:قزوین- بلوار شهید باهنر- دانشگاه علوم پزشکی قزوین- ساختمان علوم پایه- طبقه ۳ – مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

تلفن:۰۲۸-۳۳۳۶۰۰۱

فکس:۰۲۸-۳۳۲۴۹۷۱