تهران

سمنان

شهرکرد

آزمايشگاه پاتوبيولوژي المهدي (عج) شهركرد نیز روز شنبه ١٣٩٥/٥/٢ آزمايش Hcv Ab را به صورت رایگان انجام داد.

بیرجند

قم

بابل

سازمان انتقال خون ایران

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی

رشت