هفته ملی اطلاع رسانی هپاتیت در شهرستان ملارد

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس بیماریها و بهداشت محیط جهت آرایشگران

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس بیماریها و بهداشت محیط
جهت دانش آموزان دبیرستان مریم

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس مبارزه با بیماریها جهت پرسنل کارخانه دوکار ژابیز

کلاس آموزشی هپاتیت توسط همکار بهورز در حسینیه لم آباد

آموزش و واکسیناسیون هپاتیت توسط کارشناسان مبارزه با بیماریها جهت پرسنل کارخانه کام شاد شانجان

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس مبارزه با بیماریها جهت دانش آموزان دبیرستان شهدای اقتدار

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس مبارزه با بیماریها جهت دانش آموزان دبیرستان علامه جعفری

کلاس آموزشی هپاتیت توسط کارشناس مبارزه با بیماریها در نمازخانه پارک بانوان