دکترسیدمؤیدعلویان، دکترپگاه کریمی الیزئی، دکترسیدمحمدمیری، دکترمریم کشوری، دکتربیتابهنوا

راهنمای کشوری تشخیص، درمان و کنترل عفونت هپاتتی C در بیماران تالاسمی ایران