گوارش و کبد – هپاتیت

مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی لرستان

رئیس مرکز: آدرس: خرم آباد- کیلومتر ۳ جاده خرم آباد بروجرد- مجتمع پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی لرستان- معاونت تحقیقات- مرکز تحقیقات هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد تلفن: ۰۶۶۱-۶۲۰۰۱۷۲ فکس: ۰۶۶۱-۶۲۰۰۱۷۳

مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

رئیس مرکز: دکتر بابک صیاد آدرس: کرمانشاه- سرخه لیژه- بولوار پرستار- مرکز آموزشی، درمانی، تحقیقاتی امام رضا(ع)- سطح سوم- مرکز تحقیقات کبد و هپاتیت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تلفن: ۰۸۳۱-۴۲۷۶۳۴۲ فکس: