تهران ۳ بهمن ۱۳۹۲

زمان: ۳ بهمن ۱۳۹۲

January 23, 2013

مکان: هتل همای تهران

برگزار کنندگان: کمیته علمی هپاتیت ایران- شبکه هپاتیت

دارای امتیاز بازآموزی آموزش مداوم